شوخ ناخشا بېسىڭ |
    |
ئىلان ئۇرنى ھەر ۋاقىت ئېلان قۇبۇل قىلدۇ TEL:13779765476

ئ‍اقسۇ خەلىق رادىيو ئىستانسىسى

2016-09-23 03:57:00 -0400 مەزمۇن تۈرى: توردا رادىيو ئاڭلاش سۇپىسى

ئاقسۇ خەلىق رادىيوسىنى توردا بىۋاستە ئ‍اڭلاش سەھىپسى ئ‍ېچىلدى .توردا ئ‍اڭلاڭ نادىر پىرگىرامىلا بۇيەردە .ئ‍اقسۇ خەلىق رادىئوسى.

بىۋاستە ئ‍اڭلاش ئ‍ۈچۈن بۇيەرنى بېسىڭ

باش بەتكە قايتىمەن
«Newer      Older»
بۇ ئىلان ئۇرنى  سىزگە ئۇچۇق ھازىرچە قۇرۇق
Comment:
Name:
ئىلان ئۇرنى ئېلان قۇبۇل قىلدۇ:ئۈنىداردا:1741897262
Back to home

يىڭىلىقلار | ئەگىشىش | باشقۇرۇش | ياردەم | EN

ئۇسلۇپ ئۇزلەشتۇرگۇچى بەس بەس مۇنازىرە بلوگى
QQ:1741897262
Copyright © 2015-2020 بەس بەس مۇنازىرە تورى