شوخ ناخشا بېسىڭ |
    |
ئىلان ئۇرنى ھەر ۋاقىت ئېلان قۇبۇل قىلدۇ TEL:13779765476

tor kodi

2015-09-17 05:18:06 -0400 مەزمۇن تۈرى:
.marquee {
position: relative;
width: 98%;
height: 80px;
overflow: hidden;
border: 5px solid pink;
background:#333;
color:#ccc;
}
.marquee img {
display: block;
}
.marquee dd {
margin: 0px;
padding: 0px;
}
#website{
background:black;color:white;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var Marquee = function(id){
var container = document.getElementById(id), original = container.getElementsByTagName("dt")[0], clone = container.getElementsByTagName("dd")[0], speed = 10;
clone.innerHTML = original.innerHTML;
var rolling = function(){
if (container.scrollTop == clone.offsetTop) {
container.scrollTop = 0;
}
else {
container.scrollTop++;
}
}
var timer = setInterval(rolling, speed)//设置定时器
container.onmouseover = function(){
clearInterval(timer)
}//鼠标移到marquee上时,清除定时器,停止滚动
container.onmouseout = function(){
timer = setInterval(rolling, speed)
}//鼠标移开时重设定时器
}
window.onload = function(){
Marquee("marquee");
}
</script>
<dl id="marquee" class="marquee">
<dt>
<span id=website>بەس بەس تورى قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۆزلۈكسىز ئىزدىنىش ئارقىلىق تور بەتنىڭ رەڭدارلىقىنى ئاشۇردى .ئۆزلۈكسىز تىرشىپ مەزمۇننى رەڭدار قىلمىز 。
</dt>
<dd>
</dd>
</dl>


<script language=javascript >
title_tmp1=document.title
if (title_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split(">>");
title_last=" —> "+title_tmp2[1];
title_last=title_last + " —> " + title_tmp2[2];
}else{
if (title_tmp1.indexOf("——")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split("——");
title_last=" —> "+title_tmp2[1];
if (title_last==" —> "){title_last=" —> "};
if (title_last==" —> "){title_last=" —> "};
}
else { title_last="-"}
}
title_new="بەس بەس "+title_last+"تورى" //中间的标题
step=0
function flash_title()
{
step++
if (step==7) {step=1}
if (step==1) {document.title='★☆☆☆'+title_new+'☆☆☆★'}
if (step==2) {document.title='☆★☆☆'+title_new+'☆☆★☆'}
if (step==3) {document.title='☆☆★☆'+title_new+'☆★☆☆'}
if (step==4) {document.title='☆☆☆★'+title_new+'★☆☆☆'}
if (step==5) {document.title='☆☆★☆'+title_new+'☆★☆☆'}
if (step==6) {document.title='☆★☆☆'+title_new+'☆☆★☆'}
setTimeout("flash_title()",200); //修改本数值可改变速度,越小越快
}
flash_title()
</script>


___________________________________


<div align="center"> <font size = "3.5">
________________________________<style>
body {
background: #C2C427;
}</style>

<DIV id="scrollobj" style="white-space:nowrap;overflow:hidden;width:98%;background:#ccc;opacity: 0.7;-moz-opacity: 0.7;filter:alpha(opacity=70);border:dotted black;border-width:3px 1px;margin-Right:3px;"><span>بەس بەس تورىغا خۇش كەپسىز<a href="http://basbas.wodemo.net"> كەلگەن قەدىمىڭىزگە مەرھابا</a> </span></DIV>
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function scroll(obj) {
var tmp = (obj.scrollLeft)++;
//当滚动条到达右边顶端时
if (obj.scrollLeft==tmp) obj.innerHTML += obj.innerHTML;
//当滚动条滚动了初始内容的宽度时滚动条回到最左端
if (obj.scrollLeft>=obj.firstChild.offsetWidth) obj.scrollLeft=0;
}
setInterval("scroll(document.getElementById('scrollobj'))",15);
//更改上面那个数值可以改变滚动速度
-->
</script></body>
</html>
<div align="Right">
<td align="Content" bgcolor=""><font color="#121113"> <font size="2.5" color="#FF0000">بۈگۈن: <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">var day="";var month="";var ampm="";var ampmhour="";var myweekday="";var year="";mydate=new Date();myweekday=mydate.getDay();mymonth=mydate.getMonth()+1;myday= mydate.getDate();myyear= mydate.getYear();year=(myyear > 200) ? myyear : 1900 + myyear;if(myweekday == 0)weekday="دەم ئېلىش كۈنى— يەكشەنبە ";else if(myweekday == 1)weekday=" دۈشەنبە — ";else if(myweekday == 2)weekday=" شەيشەنبە —ھەپتىنىڭ 2-كۈنى";else if(myweekday == 3)weekday=" چارشەنبە —ھەپتىنىڭ 3-كۈنى";else if(myweekday == 4)weekday=" پەيشەنبە — ھەپتىنىڭ 4-كۈنى";else if(myweekday == 5)weekday=" جۈمە";else if(myweekday == 6)weekday=" شەنبە — دەم ئېلىش كۈنى";document.write(year+" - يىلى "+mymonth+"- ئاينىڭ "+myday+" -كۈنى "+weekday);</script><script language="JavaScript">var urodz= new Date("9/26/2015");var s=" قۇربان ھېيتقا";var now = new Date();var ile = urodz.getTime() - now.getTime();var dni = Math.floor(ile / (1000 * 60 * 60 * 24));if (dni > 1)document.write(""+s+" تەخمىنەن <font color=Red >"+dni +"</font> كۈن قالدى")else if (dni == 1)document.write("قۇربان ھېيتقا 1 كۇن قالدى ")else if (dni == 0)document.write("قۇربان ھېيتقا ئەڭ ئاخىرقى كۈنلا قالدى")elsedocument.write("قۇربان ھېيت يىتىپ كەلدى");</script><script language="JavaScript">var urodz= new Date("7/18/2015");var s="+مۇبارەك روزا ھىيىتقا";var now = new Date();var ile = urodz.getTime() - now.getTime();var dni = Math.floor(ile / (1000 * 60 * 60 * 24));if (dni > 1)document.write(""+s+" تەخمىنەن <font color=Red >"+dni +"</font> كۈن قالدى")else if (dni == 1)document.write("مۇبارەك روزا ھىيىتقا1 كۈن قالدى")else if (dni == 0)document.write("مۇبارەك روزا ھىيىتقا ئەڭ ئاخىرقى كۈنلا قالدى")elsedocument.write("مۇبارەك روزا ھىيىت يىتىپ كەلدى");</script></font></td>

<br>
</div>
</body>
</html>


<script language="javascript">
<!--
<!-- 注意更改文件所在路径-->
window.open(''http://www.qiuyucity.com/bbs'',''height=200,width=300,top=0,left=30'');
// -->
</script></DIV>
<marquee direction="up" scrolldelay="200" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; line-height: 150%; font-style:italic; font-weight:bold" scrollamount="5" width="300" height="50" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a href="http://izqut.net">
ئاندىروئىدقا ئەپ ياساش كود يېزىش بىلىملىرىگە قىزىقسىڭىز بۇ يەرگە مەرھەممەت

</a></marquee></DIV>

<style type="text/css">
<!--
.hr4{ height:10px;border:none;border-top:10px groove skyblue;}
-->
</style>
<hr class="hr4" /><meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
.title{font-size:17px;color:#fff;border-radius:29px;background:#d03636; padding:5px 15px; margin-right:10px;}
.clr{clear:both; height:0px;}
</style>
</head>

</div>

<div align="center"><span class="title"><font size="5">
ئۇيغۇرچە ئىزدەش ماتورى</div>
</body>
</html>

<font size="4">
<form action="http://web.izda.com/?a=search" enctype="utf-8" method="get" target="_blank" id="yodaoSearch"><input type="hidden" name="a" value="search"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="toolsearchtemp" align="center" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(241, 14, 0); border-right-color: rgb(241, 14, 0); border-bottom-color: rgb(241, 14, 0); border-left-color: rgb(241, 14, 0); border-image: initial; background-color: rgb(244, 53, 102); width: 300px; "><tbody><tr><td class="templogo"><a href="http://www.izda.com" target="_blank"><img src="http://www.izda.com/code/img/izda.png" border="0" alt="有道" align="absmiddle" width="70" height="16"></a></td></tr><tr><td nowrap="" align="center" class="allinput"><input type="text" name="q" class="tempinput" style=""><input type="hidden" name="site"> <input type="submit" value="ئىزدە" class="buttoninput"></td></tr></tbody></table></form>


<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
.title{font-size:17px;color:#fff;border-radius:29px;background:#d03636; padding:5px 15px; margin-right:10px;}
.clr{clear:both; height:0px;}
</style>
</head>

</div>

<div align="center"><span class="title"><font size="5">
ئۇيغۇرچە ئىزدەش ماتورى</div>


<form action="http://web.izda.com/?a=search" enctype="utf-8" method="get" target="_blank" id="yodaoSearch"><input type="hidden" name="a" value="search"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="toolsearchtemp5" align="center" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-left-color: rgb(187, 187, 187); background-color: rgb(255, 255, 255); width: 860px; "><tbody><tr><td nowrap="" class="allinput5"> <input type="text" name="q" class="tempinput5" style=""><input type="hidden" name="site"> <input type="submit" value=" بەس بەس تورىنى ئىزدە" class="buttoninput"></td></tr></tbody></table></form>


<!--
.STYLE2 {
color: #008040;
font-style: italic;
}
.STYLE3 {color: #008040}
.STYLE4 {
color: #FF0000;
font-weight: bold;
}
.STYLE5 {
color: #0000FF;
font-weight: bold;
}
.STYLE6 {color: #008080}
.STYLE7 {
color: #FF8000;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td>
<div align="justify"><span class="STYLE4"><u>ئۇلىنىشلار</u></span><u><span class="STYLE2">:</span></u><span class="STYLE3">

<a href="http://ulinix.com">ئۇلىنىش تورى </a>|
<a href="http://karwan.cn">كارۋان تورى </a>|

<a href="http://basbas.wodemo.net">بەس بەس تورى</a>|

<br>
<a href="http://anatuprak.cn">ئانا تۇپراق </a>|
<a href="http://misranim.com"> مىسرانىم ئونۋىرسال تورى </a>|
<div align="Right">
ئەپ ياساش دەرسلىكى (1) |
<a href=" http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=3334002106&uk=540747270 ">چۈشۈرۈش</a>
<br><script>
var message="basbas.wodemo.com بەس بەس تورى"
var neonbasecolor="green"
//正常字体颜色
var neontextcolor="yellow"
//最先出现的变动颜色
var neontextcolor2="red"
//随后出现的变动颜色
var flashspeed=120
//颜色变动的快慢,越小越快
var flashingletters=3
//最先出现变动颜色的字数
var flashingletters2=1
//随后出现变动颜色的字数
var flashpause=0
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>

<div align="center"> <font size = "2">
بەس بەس تورى تېخنىكا گۇرپسى
</br>
TEL: 13779765476 QQ:1741897262
<br>
Copyright © 2015-2016 basbasبەس بەس تورى
«Newer      Older»
بۇ ئىلان ئۇرنى  سىزگە ئۇچۇق ھازىرچە قۇرۇق
Comment:
Name:
ئىلان ئۇرنى ئېلان قۇبۇل قىلدۇ:ئۈنىداردا:1741897262
Back to home

يىڭىلىقلار | ئەگىشىش | باشقۇرۇش | ياردەم | EN

ئۇسلۇپ ئۇزلەشتۇرگۇچى بەس بەس مۇنازىرە بلوگى
QQ:1741897262
Copyright © 2015-2020 بەس بەس مۇنازىرە تورى